راهنمای پارکینگ های سازمان حمل و نقل و ترافیک پارکینگ طبقاتی لاله
خیابان دکتر فاطمی- روبروی پارک لاله
ظرفیت: 912
 پارکینگ طبقاتی حافظ
خیابان کریمخان زند- خیابان حافظ جنوبی
ظرفیت:511
 پارکینگ مسطح بهار
خیابان بهار جنوبی- نرسیده به خیابان سمیه
ظرفیت: 116
 

مشاهده نقشه بزرگتر

 مشاهده نقشه بزرگتر

 مشاهده نقشه بزرگتر
 پارکینگ طبقاتی کرمانیان
میدان راه آهن- خیابان کارگر
ظرفیت:514
 پارکینگ طبقاتی کاوه
خیابان آزادی- نرسیده به میدان انقلاب- خیابان کاوه
ظرفیت: 620
 پارکینگ مسطح قرنی
خیابان طالقانی- خیابان سپهبد قرنی- بین خیابان های اراک و شاداب
ظرفیت: 83
 

مشاهده نقشه بزرگتر

مشاهده نقشه بزرگتر
 
مشاهده نقشه بزرگتر
 
پارکینگ طبقاتی سعدی
 انتهای خیابان سعدی جنوبی
ظرفیت: 190
 پارکینگ طبقاتی کریستال
خیابان لاله زار نو- جنب سینما کریستال
ظرفیت: 193
 

مشاهده نقشه بزرگتر

مشاهده نقشه بزرگتر